• Email:
      rsbanyumanik@gmail.com   

    Fax :
      (024) 7462181

    Informasi :
      (024) 7471519
rsbanyumanik
rsbanyumanik

Pilih Spesialisasi :

POLI ANAK

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Riska Camalia, Sp.A

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

 

dr. Adhi Midjaja, Sp.A, M.kes.

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

 

POLI BEDAH UMUM

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Benedictus Kartika, Sp. B

 

19.00 - 21.00

 

19.00 - 21.00

 

 

Dr. Prabu Ekalaya, Sp. B

15.00 - 17.00

 

15.00 - 17.00

 

15.00 - 17.00

 

POLI FISIOTERAPI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Fisioterapis

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

 

POLI GIGI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Drg. Nuriyah

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.30

drg. Rahadyan Satya Jagat Pramudita, Sp.KG

 

07.00 - 10.00

07.00 - 10.00

 

07.00 - 10.00

 

POLI GIZI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Ahli Gizi

10.00 - 17.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

 

POLI PENYAKIT DALAM

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Redjeki Andayani, Sp. PD

15.00 - 17.00

08.00 - 10.00

 

08.00 - 10.00

14.00 -16.00

 

Dr. Sri Wahyuni, Sp. PD

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

 

dr. Mohamad Arif, Sp.PD

10.00 - 12.00

 

07.30 - 09.30

 

08.00 - 10.00

08.00 - 10.00

POLI REHABILITASI MEDIK

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Ika Rosdiana, Sp.KFR

 

12.30 - 13.30

 

12.30 - 13.30

 

 

POLI KESEHATAN JIWA

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Natalia Dwi W, Sp. KJ

 

 

 

 

17.00 - 18.30

 

POLI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN IMUNISASI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Imunisasi DPT & Polio

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

09.00 - selesai (Bidan)

Imunisasi MR

 

 

Rabu Minggu ke I & III pukul 10.00 - selesai

 

 

 

Imunisasi BCG

 

 

Rabu Minggu ke II & IV pukul 10.00 - selesai

 

 

 

POLI KESEHATAN IBU DAN PELAYANAN KB

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

KB dengan Bidan Praktek

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

POLI KULIT DAN KELAMIN

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Rahayu Sri Peni, Sp. KK

 

13.00 - Selesai

 

 

 

 

dr. Rahayu Sri Peni, Sp.KK

 

13.00 - 14.30

 

 

 

 

POLI MATA

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Juene Roseneri, Sp. M

CUTI

06.00 - 07.00

07.00 - 09.00

07.00 - 08.00

06.00 - 07.00

 

POLI KANDUNGAN

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Muh. Sudiat, Sp. OG

 

CUTI

09.00 - 11.00

 

09.00 - 11.00

 

Dr. Budi Palarto, Sp. OG

16.30 - 18.00

16.30 - 18.00

 

 

16.30 - 18.00

 

Dr. Sapto Wiyono, Sp. OG

 

 

16.00 - 18.00

 

 

16.30 - 18.00

Dr. Hervyasti P., Sp. OG

 

19.00 - 20.30

 

16.00 - 18.00

19.00 - 20.30

10.00 - 12.00

POLI ORTOPEDI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

POLI RADIOLOGI

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Novita Elyana, Sp.Rad

14.30 - 16.30

 

14.30 - 16.30

 

14.30 - 16.30

 

POLI SYARAF

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Dyah Nuraini, Sp. S

 

15.30 - 17.00

 

13.00 - 14.30

 

POLI THT

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dr. Muh. Khavid, Sp. THT

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

 

POLI UMUM

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

Dokter Umum

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

POLI ANAK

Dr. Riska Camalia, Sp.A

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

 

dr. Adhi Midjaja, Sp.A, M.kes.

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

 

POLI BEDAH UMUM

Dr. Benedictus Kartika, Sp. B

 

19.00 - 21.00

 

19.00 - 21.00

 

 

Dr. Prabu Ekalaya, Sp. B

15.00 - 17.00

 

15.00 - 17.00

 

15.00 - 17.00

 

POLI FISIOTERAPI

Fisioterapis

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

 

POLI GIGI

Drg. Nuriyah

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.30

drg. Rahadyan Satya Jagat Pramudita, Sp.KG

 

07.00 - 10.00

07.00 - 10.00

 

07.00 - 10.00

 

POLI GIZI

Ahli Gizi

10.00 - 17.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

 

POLI PENYAKIT DALAM

Dr. Redjeki Andayani, Sp. PD

15.00 - 17.00

08.00 - 10.00

 

08.00 - 10.00

14.00 -16.00

 

Dr. Sri Wahyuni, Sp. PD

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

14.00 - 15.30

 

dr. Mohamad Arif, Sp.PD

10.00 - 12.00

 

07.30 - 09.30

 

08.00 - 10.00

08.00 - 10.00

POLI REHABILITASI MEDIK

Dr. Ika Rosdiana, Sp.KFR

 

12.30 - 13.30

 

12.30 - 13.30

 

 

POLI KESEHATAN JIWA

Dr. Natalia Dwi W, Sp. KJ

 

 

 

 

17.00 - 18.30

 

POLI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN IMUNISASI

Imunisasi DPT & Polio

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

10.00 - selesai (Dokter)

09.00 - selesai (Bidan)

Imunisasi MR

 

 

Rabu Minggu ke I & III pukul 10.00 - selesai

 

 

 

Imunisasi BCG

 

 

Rabu Minggu ke II & IV pukul 10.00 - selesai

 

 

 

POLI KESEHATAN IBU DAN PELAYANAN KB

KB dengan Bidan Praktek

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

08.00 - 14.00

POLI KULIT DAN KELAMIN

Dr. Rahayu Sri Peni, Sp. KK

 

13.00 - Selesai

 

 

 

 

dr. Rahayu Sri Peni, Sp.KK

 

13.00 - 14.30

 

 

 

 

POLI MATA

Dr. Juene Roseneri, Sp. M

CUTI

06.00 - 07.00

07.00 - 09.00

07.00 - 08.00

06.00 - 07.00

 

POLI KANDUNGAN

Dr. Muh. Sudiat, Sp. OG

 

CUTI

09.00 - 11.00

 

09.00 - 11.00

 

Dr. Budi Palarto, Sp. OG

16.30 - 18.00

16.30 - 18.00

 

 

16.30 - 18.00

 

Dr. Sapto Wiyono, Sp. OG

 

 

16.00 - 18.00

 

 

16.30 - 18.00

Dr. Hervyasti P., Sp. OG

 

19.00 - 20.30

 

16.00 - 18.00

19.00 - 20.30

10.00 - 12.00

POLI ORTOPEDI

POLI RADIOLOGI

Dr. Novita Elyana, Sp.Rad

14.30 - 16.30

 

14.30 - 16.30

 

14.30 - 16.30

 

POLI SYARAF

Dr. Dyah Nuraini, Sp. S

 

15.30 - 17.00

 

13.00 - 14.30

 

POLI THT

Dr. Muh. Khavid, Sp. THT

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

16.30 - 17.30

 

POLI UMUM

Dokter Umum

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30

08.30 - 17.30